Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Ny lokalplan for Middelfart Marina sendt i høring

Middelfart Byråd har sendt en ny lokalplan for Middelfart Marina i høring. Planforslag 163 er udarbejdet med henblik på, at muliggøre en fortsat omdannelse og udvikling af marinaens faciliteter for friluftsliv og maritim turisme, så den bliver mere alsidig og gøres til ´hele kommunens marina'. Området udvikles i overensstemmelse med Marinaplanen, der dels skal forbedre de eksisterende forhold og dels skabe plads til nye anvendelser og faciliteter. Blandt andet skal badestrandens sammenhæng til marinaen styrkes – både visuelt og funktionelt. Konkret muliggøres indpasning af nye bygninger, anlæg og aktiviteter med naturlig tilknytning til det rekreative havnemiljø, herunder maritime erhvervs- og servicefunktioner. Nyanlæg o.l. skal dog ske under hensyntagen til kystlandskabet og det eksisterende havnemiljø. Herudover, lægges vægt på at sikre gode stiforbindelser og opholdsmuligheder, bl.a. til gavn for den offentlige adgang rundt i området. Vejadgang skal fortsat ske fra Østre Hougvej, men fra en mere centralt placeret fordelingsvej.

Høring
Planforslagene er i offentlig høring fra 6. juli til 31. august 2017.

lokalplankort nr 163

Planforslaget kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby samt i Borgerservice, Nygade 2 i Middelfart, hvorfra det også kan udleveres.
Bemærk at Borgerservice flytter til adressen Nytorv 9 i Middelfart fra d. 15. august 2017.

Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. 31. august 2017 til: teknik@middelfart.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Midlertidige retsvirkninger
Fra og med 6. juli 2017 må ejendomme, der er omfattet af planforslagene, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslagene, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering
Der er gennemført en screening af planforslagene i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Screeningen kan ses her: Screening

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet inden d. 3. august 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på http://www.borger.dk  og http://www.virk.dk . Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/planklagenaevne.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på teknik@middefart.dk  eller Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21, 5580 Nørre Aaby. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.